Статья 130, управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

Стаття 130.

Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, за відмову від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.
Керування річковими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими або маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.
Дії, передбачені частиною п'ятою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими або маломірними суднами, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Статья 130.

Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции
Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а так же отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения соответственно до установленного порядка осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, влекут наложение штрафа на водителей в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и на других лиц - наложение штрафа в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок три года и на других лиц - наложение штрафа в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.
Действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих ее внимание и скорость реакции, за отказ от прохождения согласно установленного порядка осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, влекут наложение штрафа на водителей в размере двух тысяч четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок десять лет и на других лиц - наложение штрафа в размере двух тысяч четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.
Употребление водителем транспортного средства после дорожно-транспортного происшествия при его участии алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции, или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования, влечет наложение штрафа на водителей в размере одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок пятнадцать суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.
Управление речными или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а так же передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а также отказ лиц, управляющих речными или маломерными судами от прохождения согласно установленного порядка осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права управления всеми видами плавучих средств на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления речными или маломерными судами, влекут за собой наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Консультация автоадвоката онлайн

Ваш вопрос и Ваши данные конфиденциальны
(никому не передаются)

Предпочитаете общение по телефону?
Звоните: (098) 123-44-55