Статья 123, нарушение правил движения через железнодорожные переезды

Стаття 123.

Порушення правил руху через залізничні переїзди
Порушення правил руху через залізничний переїзд, крім порушень, передбачених частинами другою і третьою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Порушення, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене під час надання послуг з перевезення пасажирів або під час перевезення небезпечних вантажів, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до трьох років з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого.
Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення правопорушення, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Статья 123.

Нарушение правил движения через железнодорожный переезд
Нарушение правил движения через железнодорожный переезд, кроме нарушений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, влечет наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещен, тянет за собой наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого или административный арест на срок от семи до десяти суток с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого.
Нарушение, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или во время перевозки опасных грузов, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех лет с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток с оплатным изъятием транспортного средства у его владельца или без такого.
Примечание. Субъектом правонарушения в этой статье является лицо, которое управляло транспортным средством в момент его совершения, а в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, если указанное правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме, - юридическое или физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Консультация автоадвоката онлайн

Ваш вопрос и Ваши данные конфиденциальны
(никому не передаются)

Предпочитаете общение по телефону?
Звоните: (098) 123-44-55