Статья 122, превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения

Стаття 122.

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.


Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 50 штрафних балів.

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Примітка. Суб’єктом правопорушення в цій статті є особа, яка керувала транспортним засобом у момент його вчинення, а в разі вчинення передбачених частинами першою - третьою цієї статті правопорушень у виді перевищення обмежень швидкості руху транспортних засобів, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки і стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху, якщо зазначене правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі, - юридична або фізична особа, за якою зареєстровано транспортний засіб.

Статья 122.

Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения
Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на двадцать километров в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проездной части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а так же нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, - влекут за собой наложение штрафа в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или 50 штрафных баллов.
Нарушение правил проезда перекрестков, остановок транспортных средств общего пользования, проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, нарушение правил движения автомагистралями, пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направлении, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов, пользование во время движения транспортного средства средствами связи, не оборудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей оперативных транспортных средств во время выполнения ими неотложного служебного задания), а так же нарушение правил учебной езды, - влекут за собой наложение штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 50 штрафных баллов.
Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами, непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, влекут за собой наложение штрафа в размере тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан
Нарушения, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, что повлекли создание аварийной обстановки, а именно: заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры относительно обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан, влекут за собой наложение штрафа в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
Примечание. Субъектом правонарушения в этой статье является лицо, которое управляло транспортным средством в момент его совершения, а в случае совершения предусмотренных частями первой - третьей настоящей статьи правонарушений в виде превышения ограничений скорости движения транспортных средств, проезда на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки и стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожкам, выезда на полосу встречного движения, если указанное правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме, - юридическое или физическое лицо, за которым зарегистрировано транспортное средство.

Консультация автоадвоката онлайн

Ваш вопрос и Ваши данные конфиденциальны
(никому не передаются)

Предпочитаете общение по телефону?
Звоните: (098) 123-44-55