Статья 121, нарушение водителем правил управления транспортным средством, правилами пользования ремнями безопасности и мотошлемами

Стаття 121.

Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами
Керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, тягне за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою - третьою цієї статті, тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.
Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами тягне за собою накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, його експлуатація без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами, у тому числі з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію, чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим, тягне за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною шостою цієї статті, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Під транспортними засобами у статтях 121-126, 127-1 - 128-1, частинах першій і другій статті 129, частинах першій - четвертій статті 130, статтях 132-1, 133-1, 133-2, 139 і 140 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші транспортні засоби.

Статья 121.

Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами
Управление водителем транспортным средством, которое имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темной поры суток) или другие технические неисправности, с которыми согласно установленным правилам эксплуатация его запрещается, или переоборудован с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Управление водителем транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеет неисправности, предусмотренные частью первой этой статьи, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, пдд и технической эксплуатации, влечет за собой наложение штрафа в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан.
Управление водителем транспортным средством, подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел, влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частями первой - третьей настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест на срок от пяти до десяти суток.
Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами влечет за собой наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан.
Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным или не перерегистрированным в установленном порядке, его эксплуатация без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным, тянет за собой наложение штрафа в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, влечет за собой наложение штрафа в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.
Под транспортными средствами в статьях 121-126, 127-1 - 128-1, частях первой и второй статьи 129, частях первой - четвертой статье 130, статьях 132-1, 133-1, 133-2, 139 и 140 следует понимать все виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и троллейбусы, а также мотоциклы и другие транспортные средства.

Консультация автоадвоката онлайн

Ваш вопрос и Ваши данные конфиденциальны
(никому не передаются)

Предпочитаете общение по телефону?
Звоните: (098) 123-44-55